Thuis Omhoog Zoek Mail
NIEUW

'Sigaar van het Jaar'®

Inhoud

Inleiding

'Sigaar van het Jaar'® is de titel die het Nederlands Sigaren Gezelschap "Coupe-cigares" in 1986 verleende aan de beste sigaar die zij dat jaarhad gekeurd. Het NSG is opgericht in 1985 te Wageningen en heeft als doel:"het in bredere kring bekendmaken van de betere sigaar en zijn rookgenot".Van een enthousiast, klein vriendenclubje is het NSG uitgegroeid tot de(volgens Gregor Frenkel Frank) meest "sigaar-kundige" sigarenvereniging(M/V) in Nederland. Vast staat dat sigaren keuren bij het NSG een welhaastprofessionele bezigheid is. Anders dan bij de meeste sigarengezelschappenstaan niet de kwantiteit van de gerookte sigaren, de exclusiviteit vanhet sigarenroken en de gezelligheid op de eerste plaats, maar het bewusten verantwoord roken, en vooral: keuren, van ten hoogste twee sigaren peravond. Wie echter meent dat het dus niet gezellig is op de keuravonden,vergist zich deerlijk.

Werkwijze

De prijs Sigaar van het jaar'® wordt sinds 1990 uitgereikt in de categorieën cigarillos, senoritas, coronas en import. Voor die tijd werd jaarlijksaan slechts één sigaar de prijs toegekend, maar omdat deverschillende modellen sigaren toch elk een eigen karakter hebben, werdin 1990 voor een onderverdeling in deze vier categorieën gekozen.

De zorgvuldigheid van de gehanteerde werkwijze begint al bij het inkopen. De Conservator, die er verantwoordelijk voor is dat op de keuravonden desigaren in perfecte conditie zijn, koopt elke maand een assortiment sigaren.Hierbij is altijd elke categorie vertegenwoordigd. Sigaren die nieuw opde markt komen worden zo snel mogelijk na introduktie ingekocht. V¢¢rhet roken worden de sigaren ten minste drie weken bewaard in een humidor,waar een constante luchtvochtigheid heerst van circa 70%. Op deze wijzeworden smaakverschillen die te wijten zijn aan te droge of te vochtigesigaren vermeden.

Tijdens het keuren wordt aandacht geschonken aan afwerking, presentatie, smaak, rookduur, omslagpunt (het moment waarop de sigaar bitter gaat smaken door de teer en nicotine die zich in het achterste eind ophoopt) en prijs. Elke paar jaar worden nieuwe (betere) keurlijsten gemaakt, waarop iederzijn/haar bevindingen en oordeel kan vastleggen. In het uiteindelijke eindcijferkomt tot uitdrukking in hoeverre de consument waar voor zijn geld krijgt.De drie sigaren die in een bepaalde categorie het beste eindcijfer krijgenworden aan het eind van het jaar genomineerd en gaan naar de finale-keuring.

Finale en Prijsuitreiking

Tijdens de finale-keuring wordt er blind gekeurd. Dit houdt in dat alleen een prijsindicatie en een omschrijving van de verpakkingswijze bekend worden gemaakt. Persoonlijke vooroordelen kunnen dan geen rol spelen. Ook wederzijdse beïnvloeding wordt vrijwel onmogelijk gemaakt, doordat de finale-keuring grotendeels niet op de keuravonden zelf plaatsvindt, maar thuis; iedervoor zich. Tenslotte worden de keurlijsten verzameld en wordt uitgerekendwelke sigaren de winnaars zijn. Op de grote proeverij op de derde dinsdagvan maart worden de genomineerde sigaren en de winnaars bekend gemaakt.Tot dat moment weten alleen de direct betrokkenen, te weten de personendie voor de finale hebben ingekocht, de gegevens hebben uitgerekend ende trofeeën en jury-rapporten hebben gemaakt, om welke sigaren hetgaat. Ook voor onze eigen leden zijn de namen van de winnaars dus een verrassing.Op deze avond geeft traditiegetrouw vrijwel de gehele Nederlandse sigarenindustrie,plus één of meer importeurs, acte de présence. Meestalzijn er rond de twintig stands voor evenzovele merken.

Aan de verkiezing van de Sigaar van het Jaar wordt door de pers veelaandacht geschonken: jaarlijks staat er een aantal stukjes in de regionaledagbladen, het "Ruysdael Journaal" besteedt er aandacht aan en Tabaktueel,het vakblad voor de sigarenhandel, drukte de laatste twee jaar de completejury-rapporten af.

Andere prijzen en verkiezingen.

De verkiezing van de Sigaar van het Jaar moet niet verward worden met deverkiezing van de "Sigarenroker van het jaar". De laatste verkiezing wordtgehouden door sigarenspeciaalzaak Van de Loosdrecht te Veenendaal, in samenwerkingmet de Nederlandse Vereni- ging voor de Sigarenindustrie.

Verder reikt sinds 1988 het Sigarengenootschap "Zij die genieten" vande Hoge Hotelschool te Maastricht jaarlijks "t gouwe zwegeltje" (goudenlucifer) uit aan iemand die zich voor de Nederlandse sigaar verdienstelijkheeft gemaakt.

Tenslotte reikt het in 1990 opgerichte gezelschap van sigarenrokendedames "Salomé" sinds 1991 jaarlijks een prijs uit aan een door hengewaardeerde sigaar. Laat het dus duidelijk zijn dat sigaren roken nietuitsluitend een mannenzaak is!

Gedeponeerde merknaam

Vanwege de inmiddels opgebouwde naamsbekendheid heeft het N.S.G. "Coupe-cigares" besloten de naam 'Sigaar van het jaar'® wettig te deponeren bij hetBenelux-merkenbureau. Het nummer van de inschrijving is 515029. Hiermeewordt oneigenlijk gebruik van de naam tegengegaan. 

De Sigaar van het Jaar in het verleden

Reglement m.b.t. inkoop, nominatie, verkiezing en prijsuitreiking van deSigaar van het Jaar

 1. Inkoop:

 2. De conservator koopt eens per vier weken in. Bij elke keer neemt hijper categorie minstens een nomineerbare sigaar mee. Deze sigaren wordenminstens drie weken in de humidor bewaard, alvorens gerookt te worden.
 3. Nominatie:
  1. Nominatie geschiedt in vier categorieën:

  2. cigarillo: alle binnen Europa gefabriceerde sigaren met een dikte vanminder dan 10 mm.
   senoritas: alle binnen Europa gefabriceerde sigaren met een dikte van10 mm of meer, maar maximaal 12.5 mm.
   corona: alle binnen Europa gefabriceerde sigaren met een dikte vanmeer dan 12.5 mm.
   Import: alle sigaren die buiten Europa gefabriceerd worden, ongeachtde afmetingen.

    Voor sigaren die de verschillende produktiefasen in diverse landendoormaken geldt dat het land waar de sigaar als eindprodukt de fabriek verlaat, onafhankelijk van de verpakkingswijze, als land van oorspronggeldt.

  3. Per categorie wordt eind November een selectie gemaakt. Deze selectie bestaatuit drie sigaren per categorie, die in die categorie het hoogste eindcijfer gekregen hebben in het lopende kalenderjaar.
  4. Per categorie kan van een merk slechts een sigaar genomi- neerd worden.
  5. Genomineerd kunnen worden: In Nederland verkrijgbare merken van een fabriek,met merk en ondermerk op de kist vermeld. Hiervan worden uitgesloten merkendie alléén in een of meer detailhandels van de fabriek zelfverkrijgbaar zijn.
 4. Verkiezing:
  1. De genomineerde sigaren worden ingekocht door de conservator en gedurende minstens drie weken in de humidor bewaard.
  2. Op één of meer achtereenvolgende rookavonden worden de genomineerdesigaren onder de leden gedistribueerd. Van deze sigaren worden de volgendegegevens verstrekt:

  3. lengte en breedte;
   type;
   prijsindicatie (afgerond);
   verpakkingswijze.
   Merk en naam van de sigaar worden geheim gehouden!
  4. De genomineerde sigaren worden deels op de rookavonden, deels thuis doorde leden gekeurd. De ingevulde keurlijsten worden ingeleverd bij een doorde commissie ter organisatie van presentatie-avonden, hierna te noemen commissie OPA, aan te wijzen persoon, vóór een door de commissie OPA te bepalen datum.
  5. Naast de gebruikelijke keurresultaten, waaronder in elk geval een eindcijfer,moet elk lid ook aangeven, welke sigaar per categorie naar zijn/haar meningde eerste, tweede en derde plaats dient te krijgen.

  6. Ieder lid streeft ernaar in eigen woorden een zo goed mogelijke omschrijving van de sigaar te geven, t.b.v. het jury-rapport.
  7. De onder lid 3.3 genoemde persoon berekent per categorie de winnende sigaarals volgt: een eerste plaats levert drie punten op, een tweede plaats leverttwee punten op en een derde plaats levert een punt op. De sigaar met demeeste punten wordt winnaar. Wanneer twee sigaren ex aequo eindigen, levert een eerste plaats drie punten op, een tweede plaats 1.8 en een derde plaats 0.8. Wanneer dan nog twee sigaren ex aequo eindigen, beslist het gemiddelde eindcijfer. Het oordeel van de onder lid 3C genoemde persoon, dat een sigaar heeft gewonnen, is bindend.
  8. De winnende sigaar van de in het jaar 1991 gekeurde sigaren krijgt de titel:"Sigaar van het Jaar 1992" en zo vervolgens. Aan deze titel is een trofeeverbonden.
 5. Prijsuitreiking.
  1. De commissie OPA is vrij in het ontwerpen van een trofee, behoudens devolgende regels:

  2. in de trofee zit de prijswinnende sigaar verwerkt;
   op de trofee staat vermeld: merk en naam van de prijswinnende sigaar,de titel: "Sigaar van het jaar" , het jaar, zoals vastgesteld in lid 3F,de naam: N.S.G. "Coupe-cigares".
  3. Behoudens uitzonderingen worden de trofeeën jaarlijks uitge- reiktop de derde dinsdag van maart.Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van het Neder- lands Sigaren Gezelschap "Coupe-cigares", op 7 april 1992.

  4.  
Ir. E.E.L. Volkers, secretaris en Ir. R.L. Lindeman, voorzitter.

 Copyright bij NSG "Coupe-cigares", Wageningen, 1993.


Aansprakelijkheid en Copyright

Thuis Omhoog Zoek Mail


Laatste inhoudelijke aanpassingen: 5:14 PM on 28-01-96